Member's List

Dr.Anindya Das Gupta 9003938660
Dr. Aparajitha Mitra Gupta 9433435039
Dr.ARIJIT SIL 9830711900
Dr. Apurba Panja 9874262425
Dr. Avishek Chatterjee 9679665412
Dr.Abhik Saha 9051251271
Dr.Anish Banerjee 9748138008
Dr. Abin Pal 9432403512
Dr.Arnab Prasad Shaikia 8133094164
Dr.Arnab Nag 8013167708
Dr.Amir Raza 8789698536
Dr.Amit B 9007034970
Dr.Abanti Palit 9073352037
Dr.Anuja Rani 9934516996
Dr Bodhisatwa Chaudhari 9830636315
Dr. Biswajit Mitra 9903092302
Dr.Budhaditya Sanyal 8017466033
Dr.Baishakhi Pyne Roy 9836399796
Dr.Dip Kumar Choudhury 9830180518
Dr. Debasish Ghosh 8116671259
Dr.Ekta Agarwal 9830349600
Dr. Furquan Alam 94716 66603
Dr.Faiz 8084197650
Dr.Gour Prasad Pal 8084197650
Dr.Hussain 9507964051
Dr.Indranil Mitra 9903806730
Dr. Imran Khan 9471036178
Dr. Kumar Raj 9831773883
Dr. Manjeet Kaur 8961507831
Dr. Mainak Majumder 8335897877
Dr.Mustaq Ahmed 9674448603
Dr. MD Amish 9472930021
Dr. MD Mohsin Rehan 9470218292
Dr.Nishant Agarwal 9836782161
Dr.Partha Pratim Das 9748855899
Dr. Paromita Chakroborty 9830567312
Dr.Pranab Barua 9007034838
Dr.Partho 6290201955
Dr.Purusottam Chakroborty 9874301414
Dr.Ramyajit Lahiri 9007884880
Dr.Rajarshri Banerjee 9836774323
Dr.Ritoparno Sarkar 8972812460
Dr.Ranjan Dutta 9674730464
Dr.Raja Mazumder 9830813373
Dr.Rafi Bhatti 9830170575
Dr.Rahul Anand 9831698086
Dr. Sudip Chakraborty 9734240011
Dr. Sudipta Saha 9831038840
Dr.Sudeshna Ganguly 7999673860
Dr.Sanjay Singh (Anasthesia) 9831540695
Dr. Saptarshi Saha 9163539388
Dr. Sudeshna Barua 9874608180
Dr.Sinthi Pal 7797164978
Dr.Sayan Mishra 9831790546
Dr.Suvadip Maiti 9903920356
Dr.Subhabrata Sarkar (Due) 7289021596 / 9599356744
Dr.Sumit Mittal 9088535149
Dr. Satabdi 8056057954
Dr.Sudip Ghosh 8337013087
Dr.Sourabh Kole 9331041679
Dr.Sujoy Das Thakur 9874431005
Dr.Siddhartha Kuila 9903439082
Dr.Sumanta Sinha 9933000501
Dr. Subhro Chowdhuri 7005769965
Dr.Tirtha Mukherjee 7585893928
Dr.Tanmoy Chattopadhyay 9830875097
Dr.Tamorish kole 9971011074
Dr.Tarak Nath Das 9804000152
Dr.Taraknath Taraphdar 9433148598
Dr.Utpal Brahmha 9830121114